Sanering Tilburg

In het kader van renovatie werkzaamheden van het gebouw, kwam bij aanleg van poeren en riolering verontreinigde grond vrij. De grond was verontreinigd met zware metalen en is herschikt op locatie onder een duurzame afdeklaag. In het kader van renovatie werkzaamheden van het gebouw, kwam bij aanleg van poeren en riolering verontreinigde grond vrij. De…

Sanering Het Dorp, Arnhem

In verband met de voorgenomen nieuwbouw op een deel van de locatie en de herinrichting van het omliggende terreindeel dient er gegraven te worden in verontreinigde grond. Uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat ter plaatse van locatie Barenburg ophogingen aanwezig waren met bijmenging aan puin en sintels. Op de onderzoekslocatie waren sterke verontreinigingen aangetroffen met zware…

Fuikenweide Veenendaal

Tijdens het plaatsen van een bemaling ten behoeve van rioolrenovatie is een verontreiniging met minerale olie geconstateerd. De omvang van de verontreinigde grond is via bodemonderzoek bepaald. Het betreft een bestaand geval (voor 1987) van bodemverontreiniging. ¬†Omdat er ontgraven werd net onder het grondwaterniveau is er bemaling toegepast. Er is gesaneerd tot klasse Wonen conform…