Sanering Tilburg

In het kader van renovatie werkzaamheden van het gebouw, kwam bij aanleg van poeren en riolering verontreinigde grond vrij. De grond was verontreinigd met zware metalen en is herschikt op locatie onder een duurzame afdeklaag. In het kader van renovatie werkzaamheden van het gebouw, kwam bij aanleg van poeren en riolering verontreinigde grond vrij. De…

Sanering Het Dorp, Arnhem

In verband met de voorgenomen nieuwbouw op een deel van de locatie en de herinrichting van het omliggende terreindeel dient er gegraven te worden in verontreinigde grond. Uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat ter plaatse van locatie Barenburg ophogingen aanwezig waren met bijmenging aan puin en sintels. Op de onderzoekslocatie waren sterke verontreinigingen aangetroffen met zware…